Shop DGM Live
Navigate:  King Crimson / King Crimson - VROOOM
<   Previous Product
Next Product   >
King Crimson - VROOOM MAIN

King Crimson - VROOOM

Autographed CD Available!
Price: $9.99
Sold Out
SKU: DR94012
<
Average Rating: (From 1 Review): Positive Rating Positive Rating Positive Rating Positive Rating Positive Rating
Submit a Review

Positive Rating Positive Rating Positive Rating Positive Rating Positive Rating Ocena : 8 - Bardzo dobra pozycja, mocno polecana.
From of Wroclaw 3, Poland on .

³yta nagrana w Applehead, Woodstock, Nowy Jork miêdzy 4 a 7 maja 1994 roku. Jest to krótki przedsmak albumu THRAK.

T(hr)AK. Po d³u¿szej nieobecno¶ci na scenie (jedena¶cie lat? ) zespó³ zbiera siê i wchodzi do studia &#8211; choæ z pocz±tku zamiast Pat&#8217;a Mastelotto by³ tu Jerry Marotta &#8211; to ten pierwszy zosta³ na koñcu, kiedy za¶ do³±czy³ Bill Bruford wszystko by³o ju¿ przes±dzone. Tam w zaciszu miêkkich foteli i przy pomocy przyjació³ Adrian pisze teksty a reszta tworzy Muzykê. Wynikiem tych zmagañ jest mini album VROOM, który ukaza³ siê pó³ roku pó¼niej. Jest to zapowied¼ nastêpnego pe³nego albumu który uka¿e siê w przysz³ym roku. Na razie jednak mamy siódmego listopada 1994 roku i na ¶wiat wychodzi VROOM.

Choæ w ksi±¿eczce, na stronie DGM i wszêdzie jest informacja o sze¶ciu utworach &#8211; to ja po w³o¿eniu w odtwarzacz mam ich siedem. Dlaczego? Jest tu nieopisane nigdzie &#8216;VROOM &#8211; Intro&#8217; który jest krótkim jêkiem z innego wymiaru. Bêdzie siê dzia³o. Cichutkie intro przechodzi we w³a¶ciwy &#8216;VROOM&#8217;. I tu wracamy do King Crimson jaki pamiêtamy z poprzednich nagrañ &#8211; choæ s³ychaæ inne d¼wiêki, na które ma równie¿ wp³yw rozpiêto¶æ zespo³u. Je¶li kto¶ my¶li, ¿e nie bêdzie psychodelicznie i ciê¿ko &#8211; to jest w b³êdzie. Jest bardzo ciê¿ko. I jest to przecudowne. Ponad siedem minut rozbieganych partii gitar i instrumentów perkusyjnych, które pó¼niej ³±cz± siê w jak¿e piêkn± ca³o¶æ. Drugi utwór o bardzo ciekawej intonacji - melorecytacji? &#8216;Sex Sleep Eat Drink Dream&#8217; gdzie pojawia siê pierwszy tekst na p³ycie i od razu nas sprowadza na ziemiê: seks-spanie-jedzenie-picie-marzenie, seks-spanie-jedzenie-picie-marzenie jak mantra a wers: &#8216;Mam nowe canoe ale ono nie ma kó³ek&#8217; powoduje, ¿e pytamy samych siebie &#8211; czy ja dobrze trafi³em? Czy aby na pewno wszyscy zdrowi? Nastêpnie wchodzimy do klatki czyli &#8216;Cage&#8217; i tu ciekawostka. Utwór ma troszkê ponad pó³torej minuty, za¶ ilo¶æ tekstu wystarczy³aby na dwadzie¶cia minut &#8211; jak sobie Adrian poradzi³? &#8211; z prêdko¶ci± karabinu maszynowego wyrecytowa³ zwrotki koñcz±ce siê na &#8216;&#8230;living in a cage in the USA&#8230;&#8217; by pozwoliæ sobie na ¶piewne pasa¿e podczas &#8216;&#8230;what In the Word Has happened...&#8217;.

Rozpoczyna siê druga czê¶æ p³ytki Pojawia siê &#8216;THRAK&#8217; &#8211; otwór, o którym bêd± ¶niæ setki fanów, i który spêdzi sen z powiek niejednemu grzecznie u³o¿onemu obywatelowi. To nasza pêkaj±ca dusza, wy¿eraj±ce nas z³o i walka z nim stanowi podk³ad do tej muzyki i choæ ka¿dy z muzyków gra po swojemu &#8211; tak nam siê wydaje &#8211; to wszystko gdzie¶ w trzewiach siê zbiega. Kolejny d³uga i mamy ochotê albo w³±czyæ raz jeszcze albo schowaæ siê w szafie. ZDECYDOWANIE POLECAM DLA CHCI¡CYCH SIÊ BAÆ &#8211; w³±czcie w nocy gdy bêdziecie sami w ciemnym pokoju. FANTASTYCZNE UCZUCIE. &#8216;When I Say Stop, Continue&#8217; jest kontynuacj± podró¿y w nieznane czê¶ci psychodelicznej pod¶wiadomo¶ci. Tutaj zaszaleli perkusi¶ci &#8211; rewelacyjne pukanie, które bardzo mi przypomina Yellow Hedgerow Dreamscape&#8230;

P³yta koñczy siê piêkn± ballada, która mo¿e nie bêdzie siê nigdy równa³a z &#8216;In The Court Of Crimson King&#8217; ale &#8216;One Time&#8217; powala swoim piêknem &#8216;&#8230;I&#8217;ve been waiting for the Sun to come up&#8230;&#8221; A kontynuacja ju¿ nied³ugo na albumie THRAK.

ORIGINAL PUBLICATION ON THE BEST POLISH ARTROCK NET: http://www.caladan.art.pl/recenzje_sc.php?id=743

Submit a Review

RELATED PRODUCTS
King Crimson Collectors' Club
  • King Crimson  -CC- Live at the Wiltern, July 1, 1995 THUMBNAIL
King Crimson -CC- Live at the Wiltern, July 1, 1995
King Crimson
  • King Crimson - B'Boom THUMBNAIL
King Crimson - B'Boom
Privacy Policy Shipping Policy Return Policy
Shopping Cart
 

The Shopping Cart is currently empty

eCommerce Platform by Nexternal
Security Seals

Home | About DGM | Contact Us | Privacy Policy | Terms of Service | Help | RSS Feeds