Shop DGM Live
Navigate:  King Crimson / King Crimson - THRaKaTTaK
<   Previous Product
Next Product   >
King Crimson - THRaKaTTaK MAIN

King Crimson - THRaKaTTaK

An hour of improvised music from the 1995 tour of Japan and the USA.
Price: $14.99
Sold Out
SKU: DGM9604
Average Rating: (From 4 Reviews): Positive Rating Positive Rating Positive Rating Negative Rating Negative Rating
Submit a Review

Positive Rating Negative Rating Negative Rating Negative Rating Negative Rating Noise
From of Upper Saddle River, New Jersey on .

I love King Crimson, especially improvised stuff (I absolutely love my ProjeKcts box set). But I find nothing musical about anything contained on this CD. The ProjeKcts was a great idea; there was no way any good improv was gonna come out of the Double Trio.

Positive Rating Positive Rating Positive Rating Positive Rating Positive Rating Highly Recommended!
From of Barnsley, England on .

The best Crimson record since Lizard!

Positive Rating Negative Rating Negative Rating Negative Rating Negative Rating Is this music?
From of Memphis, Tennessee on .

Have you ever wondered what would happen if you played a computer program on your CD player? I think this is what Microsoft Office sounds like.

Positive Rating Positive Rating Positive Rating Positive Rating Positive Rating Ocena : 9 - Absolutnie wspania³y i porywaj±cy album.
From of Wroclaw 3, Poland on .

Jako w pe³ni poddany nakazom panuj±cym na Dworze Karmazynowego Króla
donoszê i¿ ministrowie naszego w³adcy, ni¿ej wymienieni
Robert, Adrian, Trey, Tony, Pat i Bill ponad rok po wydaniu na ¶wiat dzie³a o nazwie THRAK
zdecydowali siê ujawniæ swoje ¿±dze i fascynacje i zamierzaj± opublikowaæ
koncertowe nagrania w postaci albumu THRaKaTTak.

Tak w³a¶nie siê sta³o. Ponad rok przysz³o fanom King Crimson czekaæ na nastêpne minuty tych dziwnych d¼wiêków. W czerwcu 1996 roku ukaza³ siê album koncertowy zatytu³owany &#8222;THRaKaTTaK&#8221;. Tytu³ wyra¼nie informuje o kierunku dzia³añ podwójnego trio ( choæ jak siê oka¿e za chwilê, nie do koñca ), które w od p³yty VROOM poprzez THRAK przypomina, kto tak naprawdê rz±dzi t± czê¶ci± muzycznego ¶wiata. Pomys³ nagrania tego albumu powsta³ ju¿ w kwietniu 1995 roku kiedy to Trevor Mannering odwiedzi³ King Crimson w Borehamwood. Pomys³ zosta³ &#8216;podany do dyskusji&#8217; w Elephant Talk (internetowym magazynie entuzjastów KC). Dyskusja pomiêdzy fanami i zespo³em obieg³a trzy kontynenty, aby w koñcu zakoñczyæ siê szczegó³owym planem wydawnictwa.

Album jest zbiorem koncertowych improwizacji, nagranych podczas trasy po Japonii i Stanach Zjednoczonych (od 01 pa¼dziernika 1995 w Jokohamie a¿ po 29 listopada 1995 w Chicago). Pró¿no tu doszukiwaæ siê typowego koncertowego grania. Trzeba byæ bardzo wytrawnym ³owca d¼wiêków by dopatrzeæ &#8211; dos³yszeæ siê wrzasków czy te¿ choæby braw fanów. Muzyka brzmi jakby by³a nagrana &#8211; mo¿e nie w studio, ale pod pe³n± kontrol± in¿ynierów d¼wiêku i samego zespo³u. Czy jest to album z trasy promuj±cej ostatni± p³ytê? Czy jest to tylko jedna koncertowa przypadkowa improwizacja? Czy jest to co¶ na co czekali fani &#8211; ju¿ po &#8216;odrodzeniu&#8217; siê King Crimson? Absolutnie nie. Po trzykroæ nie.

Po pierwsze: Nazwa THRaKaTTaK tylko odrobinê przypomina THRAK. Choæby dlatego, ¿e po³±czone &#8216;Thrak&#8217; i &#8216;Thrak &#8211; reprise&#8217; trwaj± 5 minut i 12 sekund za¶ sam Thrak na albumie z 1995 roku 3:58 &#8211; choæ nie mo¿na nie zauwa¿yæ podobieñstw. I to s± ostatnie podobieñstwa na tej p³ycie.
Po drugie: Pozosta³e utwory, to zaimprowizowane zarówno muzycznie jak i nazewnictwem utwory. Nazwy siê po prostu pojawiaj±, za¶ zamys³ jest krótko przedstawiony w nawiasach przy czasie utworów. Dlaczego? O tym na samym koñcu.
Po trzecie: Sam nie jestem pewien. Z jednej strony jest to King Crimson, choæ niezbyt mocno powi±zany z nagraniami wydanymi po 1990 roku, z drugiej jest to zaskoczenie i jakby przekazanie informacji, ¿e panowie potrafi± zaskakiwaæ i nie zamierzaj± graæ muzyki &#8216;pop-ularnej&#8217;.

Album ten jest prawie godzinn± pe³na improwizacj±. Tytu³y, które s± w opisie wed³ug mnie istniej± tylko po to, by ³atwiej by³o przewijaæ do przodu lub do ty³u poszczególne czê¶ci. Utwór drugi &#8216;Fearless and Highly THRaKKeD&#8217; to pokaz mistrzowski w budowaniu oparów d¼wiêku i klimatu muzycznych pasa¿y &#8211; jednak¿e bardzo, bardzo psychodelicznych. Przechodzi on idealnie p³ynnie w nastêpny utwór &#8216;Mother Hold The Candle Steady While I Shave The Chicken's Lip&#8217; rozpoczyna siê mêcz±ca lataj±c± nad g³owa much± &#8211; albo nawet trutniem - a pod tym wszystkim gra fortepian, tak bardzo podobny do Briana Eno. Z jednej strony pracuj±ca perkusja, z drugiej pasa¿ gitarowy, z trzeciej wchodz±ce co jaki¶ czas instrumenty elektroniczne, z czwartej przybijaj±ca nas druga perkusja, z pi±tej nie dostrojony kontrabas. Wydaje siê, ze to pe³ny chaos, ¿e nikt nie s³yszy tego co gra kompan z grupy, ¿e ka¿dy jest sam na próbie &#8211; ale nie, to wszystko ma ukryty cel. W trzeciej minucie zaczyna padaæ deszcz i robi siê jeszcze bardziej posêpnie. W pewnym momencie monstrualna machina d¼wiêków, zaczyna siê rozszerzaæ, podnosiæ, rozwarstwiaæ a zarazem sprê¿aæ by po chwili otoczyæ nas kokonem innego wymiaru. Gwarantujê, ¿e s³uchaj±c tego w samotno¶ci, ciemno¶ci i skupieniu &#8211; mo¿emy odkryæ bardzo dziwne ¶wiaty.

&#8216;THRaKaTTaK Part I i Part II&#8217; s± ze sob± po³±czone wspólnymi motywami. Wprawdzie pomiêdzy nimi wystêpuj± dwa inne do¶æ d³ugie utwory &#8211; jednak¿e podobieñstwa s± znaczne. Nie s± to jednak¿e muzycznie ³atwe do zapamiêtania pasa¿e a pe³na dysharmonii, dyskomfortu i psychodelicznych wrzasków rozdzieranej na czê¶ci duszy gromada wszystkich instrumentów jakimi dysponuj± znani nam panowie. Znany nam ju¿ truteñ i tu siê pojawia. Generalnie przez ca³± p³ytê przebija siê surowy d¼wiêk fortepianu przedstawiaj±c muzykê, która wydaje siê tak prymitywna, ¿e nawet ja bym j± zagra³. A jednak nie. Ja tak nie potrafiê i nie jestem w stanie zgraæ siê z tymi d¼wiêkami. &#8216;Slaughter Of The Innocents&#8217; to jeden z najpiêkniejszych utworów ambientowych jakie znam. I wydaje mi siê, ze w programie muzycznym &#8216;Jaka to melodia&#8217; bym go rozpozna³ &#8211; jest bardzo charakterystyczny, choæ prawie nie ma melodii, która mog³aby wpa¶æ w ucho.

&#8216;This Night Wounds Time&#8217; - zaczyna mi byæ zimno. Wokó³ mnie rozpêta³a siê ¶nie¿na burza, wiatr dudni po stepach, wiruj±ce z ogromn± prêdko¶ci± ostre, tn±ce skórê p³atki ¶niegu wbijaj± mi siê w twarz i dostaj± pod ubranie. Co¶ podobnego pojawia siê wcze¶niej na ich p³ytach, lecz dostêpno¶æ sprzêtu i zdarzenia ¿ycia prywatnego powoduj±, i¿ inna strona Muzyki jest tutaj odkrywana. Walka dwóch perkusji, które nie pozwalaj± na spokojne ods³uchiwanie partii gitar; gitary które ¶widruj± tak, ¿e nie s³yszymy basu; bas, który gra po swojemu kompletnie siê nami nie przejmuj±c.

G±szcz d¼wiêków, przez który trzeba samotnie siê przedrzeæ, wykarczowaæ drogê &#8211; choæ ona za chwilê i tak zaro¶nie. Mg³awice kosmicznych d¼wiêków i podró¿ przez inne wymiary ¶wiadomo¶ci. Ka¿dy musi znale¼æ jaki¶ punkt, a najlepiej kilka &#8211; by móc siê oprzeæ, oprzeæ zawsze gdy potê¿na, mia¿d¿±ca dawka d¼wiêków (s³owo muzyka by³oby tu nie na miejscu) spadnie na nas by zaw³adn±æ naszym umys³em. £agodno¶æ, dziko¶æ, kompozycja, chaos, po³amanie, spójno¶æ, jednolito¶æ, nieprzewidywalno¶æ, agresja, spokój &#8211; te wszystkie s³owa mo¿emy przylepiæ na ok³adkê i bêd± opisem p³yty &#8211; choæ jednocze¶nie&#8230;

Wydanie specjalne w czerwonym digipacku, zawiera oprócz czarno-bia³o-czerwonej p³yty, o¶miostronicow± ksi±¿eczkê ze zdjêciem urz±dzeñ ga¶niczych &#8211; tak one mog± siê przydaæ &#8211;, opisem projektu, planem artystycznym w jednej czê¶ci oraz sk³adanym plakatem formatu A3 w drugiej. Na plakacie nie ma zespo³u &#8211; nie, to by³oby banalne. Jest w zale¿no¶ci od pude³ka które uda³o siê kupiæ albo wielka ga¶nica, albo wiadro po¿arnicze, albo po¿arniczy koc. Piêkny czerwony idealny do anty ramy plakat z ma³ym napisem THRaKaTTaK.

P³ytê mo¿na kochaæ albo nienawidziæ &#8211; ja j± kocham. Jest piêkna i przera¿aj±ca jednocze¶nie, a im starsza i czê¶ciej s³uchana tym lepsza. Ale ostrzegam lojalnie &#8211; to nie jest ³atwe prze¿ycie mi zajê³o kilka lat (w sumie trzy) zanim siê tak naprawdê przekona³em, doros³em i pokocha³em. A decyzja i tak nale¿y, drogi czytelniku, tylko do ciebie.

NA CO MOG¡ LICZYÆ ZB£¡KANE OWIECZKI
W KRAINIE KARMAZYNOWEGO KRÓLA?
NA WIECZNE POTÊPIENIE!!!

POST SCRIPTUM:

Ka¿dy utwór na p³ycie jest PERFEKCYJNIE zmontowany z kawa³ków granych na ró¿nych koncertach. Szczegó³owa kompilacja utworów na p³ycie THRaKaTTaK Track by Track:

THRAK 02:20
00:01 nieznany nieznany
00:57 1995/11/21 Longacre Theater,New York, NY
Fearless and Highly THRaKked 06:36
00:01 1995/11/21 Longacre Theater,New York, NY
03:43 1995/11/20 Longacre Theater,New York, NY
Mother Hold The Candle Steady While I Shave The Chicken's Lip 11:19
00:01 1995/10/12 Omiya Sonic Hall,Omiya
03:02 1995/10/10 Hitomi Memorial Hall,Tokyo
07:13 1995/10/08 Nagoya Shimin Kaikan
THRaKaTTaK Part I 03:42
00:01 1995/10/02 Kousei Nenkin Hall,Shinjuku,Tokyo
00:48 1995/10/03 Kousei Nenkin Hall,Shinjuku,Tokyo
01:32 1995/10/09 Festival Hall,Osaka
The Slaughter Of The Innocents 08:04
00:01 1995/11/11 Roxy Theater,Altanta, GA
02:16 1995/11/08 Mahaffey Theater,St. Petersburg, FL
03:04 1995/10/14 Kousei Nenkin Hall,Shinjuku,Tokyo
04:57 1995/11/17 Paramount Theater,Sprinfield, MA
05:46 nieznany nieznany
This Night Wounds Time 11:16
00:01 1995/11/09 Tupperware Center,Orlando, FL
02:12 1995/11/25 Longacre Theater, New York, NY
04:16 1995/11/29 Rosemont Theater,Chicago, IL
05:30 1995/11/25 Longacre Theater, New York, NY
08:00 1995/11/27 Palace Theater,Columbus, OH
10:29 nieznany nieznany
THRaKaTTaK Part II 11:08
00:01 1995/11/16 Auditorium Theater,Rochester, NY
00:57 nieznany nieznany
01:29 1995/11/25 Longacre Theater, New York, NY
04:09 nieznany nieznany
06:21 nieznany nieznany
07:33 nieznany nieznany
THRAK (reprise) 02:52
00:01 nieznany nieznany
02:05 nieznany nieznany

ORIGINAL PUBLICATION THE BEST POLISH ARTROCK NET: http://www.caladan.art.pl/recenzje_sc.php?id=765

Submit a Review

Robert Fripp: Guitar
Adrian Belew: Guitar,voice,words
Trey Gunn: Stick
Tony Levin: Basses and Stick
Pat Mastelotto: Acoustic and Electronic Percussions
Bill Bruford: Acoustic and Electronic Percussions

Technical Note:
These recordings are taken from DAT recordings of the front-of-house mixing desk during the KC tour of Japan and the USA during October and November 1995. The FOH sound mixer is George Glossop, who has been with KC since 1981. Soundboard mixes are not necessarily representative of what an audience might hear, but they might present refreshingly different perspectives.

Music by King Crimson, arranged by David Singleton.

A Ton Prob Presentation by Robert Fripp & David Singleton for King Crimson

Sleeve design: ƒÆ’¡ƒ”š‚© Bill Smith Studio, London. Cover Photography: Steve Jennings Burning House Photography:Tony Levin who owns the copyright in his work.


- Reviews -

As powerful a collision between Improv and avant rock as you're likely to hear, Thrakattak is King Crimson's finest hour.... The Wire

A visceral treat, a document of amazing technical might and telepathic precision. Crimson don't just fuckaround; they fuck you up with sustained invention.... Rolling Stone

This is ambient music for giants. Some passages are barely audible, others threaten to separate headsfromshoulders - all are probably best approached after a stomach-settling glass of milk.... Q

A gruelling 57 minutes of non-structured sound.... Total Guitar

God. This is it.... We'll Let You Know


RELATED PRODUCTS
King Crimson Collectors' Club
  • King Crimson  -CC- Live at the Wiltern, July 1, 1995 THUMBNAIL
King Crimson -CC- Live at the Wiltern, July 1, 1995
King Crimson
  • King Crimson - Deja VROOOM (DVD) THUMBNAIL
King Crimson - Deja VROOOM (DVD)
Privacy Policy Shipping Policy Return Policy
Shopping Cart
 

The Shopping Cart is currently empty

eCommerce Platform by Nexternal
Security Seals

Home | About DGM | Contact Us | Privacy Policy | Terms of Service | Help | RSS Feeds